Ψηφιακές υπογραφές

Ψηφιακές Yπογραφές

Αλλαγή Αρχής Χρονοσήμανσης/ Χρονοσφραγίδας της ΑΠΕΔ

Α.Π.Ε.Δ. : Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου

– ΝΕΟΣ Σύνδεσμος  Χρονοσήμανσης & Πιστοποιητικά:

Δημιουργία Ψηφιακών Υπογραφών

1. Με χρήση USB – TOKEN

2. Μέσω Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου – sch.gr

Έκδοση Ηλεκτρονικού Εγγράφου με τη Χρήση Ψηφιακών Υπογραφών

Χρήσιμο Λογισμικό