Έντυπα Τμ. Γ’ Προσωπικού

Αναπληρωτές ΕΣΠΑ

Έντυπα ΕΣΠΑ

Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια Αναπληρωτών ΕΣΠΑ  Σχ. Έτους 2020-2021  (Τελευταία ενημέρωση αρχείων 25/02/2021)

 

Πλατφόρμα ανάρτησης παραστατικών Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 & ΠΔΕ Σχολικών Μονάδων

Οδηγίες ανάρτησης παραστατικών (Βίντεο)

Οδηγίες συμπλήρωσης απουσιολογίου