Δελτίο Τύπου – Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

Από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής,  ανακοινώνεται ότι : «Όσοι από τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων δεν υπέβαλαν δήλωση προτίμησης μέχρι τις 11:59 μ.μ. της 11ης Απριλίου 2023, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας πρόσβασης στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr, καλούνται όπως υποβάλουν αίτημα/δήλωση προτίμησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, για τις οποίες είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον, μέχρι σήμερα, 12 Απριλίου 2023 και ώρα 23: 59. μ.μ., επικαλούμενοι τους συγκεκριμένους λόγους της αδυναμίας αυτής. Επισημαίνεται ότι η αίτηση θα συνοδεύεται από πίνακα που θα εμπεριέχει την επωνυμία κάθε σχολικής μονάδας, στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να τοποθετηθεί και τη σειρά προτίμησης. Όσον  αφορά στην πληροφόρηση για την επωνυμία των σχολικών μονάδων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανατρέχουν στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr, όπου και εμφανίζονται οι σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης επιλογής τους».

Δελτίο Τύπου – Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Διάβασε περισσότερα...

Ανακοίνωση Κατάρτισης και Κύρωσης Προσωρινών Πινάκων Δεκτών – Μη Δεκτών Αιτήσεων Υποψηφίων Δ/ντων Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Καστοριάς

Ανακοινώνουμε την Κατάρτιση κατά αλφαβητική σειρά και την Κύρωση: α) Προσωρινού Πίνακα δεκτών και β) Προσωρινού Πίνακα μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων στις ημερομηνίες και στην ώρα που θα αναγράφονται στο σύστημα.

Ανακοίνωση Κατάρτισης και Κύρωσης Προσωρινών Πινάκων Δεκτών – Μη Δεκτών Αιτήσεων Υποψηφίων Δ/ντων Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Καστοριάς Διάβασε περισσότερα...