Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης θέσης Διευθύντριας σχολικής μονάδας- Ειδικό Δ.Σ Καστοριάς

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι εγγεγραμμένες στον πίνακα να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης για τη σχολική μονάδα του Ειδικού Δ.Σ Καστοριάς της ΔΠΕ Καστοριάς που επιθυμούν, στο email Τμήματος Γ΄Προσωπικού της ΔΠΕ Καστοριάς (tmprosopikou@dipe.kas.sch.gr,) εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευση (ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας), ήτοι από την Παρασκευή 29-09-2023 μέχρι και τη Δευτέρα 02-10-2023 και ώρα 23:59.59.

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης θέσης Διευθύντριας σχολικής μονάδας- Ειδικό Δ.Σ Καστοριάς Διάβασε περισσότερα...

Ανακοίνωση Κατάρτισης και Κύρωσης Προσωρινών Πινάκων Δεκτών – Μη Δεκτών Αιτήσεων Υποψηφίων Δ/ντων Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Καστοριάς

Ανακοινώνουμε την Κατάρτιση κατά αλφαβητική σειρά και την Κύρωση: α) Προσωρινού Πίνακα δεκτών και β) Προσωρινού Πίνακα μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων στις ημερομηνίες και στην ώρα που θα αναγράφονται στο σύστημα.

Ανακοίνωση Κατάρτισης και Κύρωσης Προσωρινών Πινάκων Δεκτών – Μη Δεκτών Αιτήσεων Υποψηφίων Δ/ντων Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Καστοριάς Διάβασε περισσότερα...