Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2021-2022, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

1) – Άπαντες οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε Σχολική Μονάδα (στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ ή οργανικά υπεράριθμοι) υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α, παράγραφο 1.1 της παρούσης εγκυκλίου.

– Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση ΜΟΝΟ για οριστική τοποθέτηση.

2) Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, από 11-11-2021 έως 22-11-2021 και ώρα 23:59 μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) – sch.gr.

3) Για την απόδειξη της εντοπιότητας, της οικογενειακής κατάστασης, της συνυπηρέτησης & των σπουδών τέκνων θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν με email τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

α) η έκδοση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης & εντοπιότητας μπορεί πλέον να γίνει άμεσα μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia

Θα ζητηθεί η σύνδεση με κωδικούς Taxisnet  και στην συνέχεια μπορείτε να αποθηκεύσετε τα πιστοποιητικά σε μορφή pdf για να τα αποστείλετε ηλεκτρονικά στην Δ/νσή μας όπως ορίζεται από την εγκύκλιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πιστοποιητικό γέννησης που υπάρχει στην πλατφόρμα του gov.gr έχει την ίδια μορφή & ισχύ με το πιστοποιητικό εντοπιότητας.

β) Για την απόδειξη της συνυπηρέτησης συζύγων ισχύουν τα παρακάτω:

–  Όπου οι υπηρεσίες του ασφαλιστικού φορέα δεν χορηγούν βεβαιώσεις για την απόδειξη της συνυπηρέτησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, γίνονται δεκτές βεβαιώσεις του εργοδότη ή των εργοδοτών. Οι βεβαιώσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον συμφωνούν με το βιβλιάριο ασφάλισης ή τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης, που υποχρεωτικά υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι.

–  Σε περίπτωση όπου οι ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι οριστικοποιημένες, δύνανται να προσκομιστούν οι υποβληθείσες από τον εργοδότη ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) (άρθρο 8 παρ. 6 Ν. 2972/2001).

–  Όπου ο ασφαλιστικός φορέας δεν χορηγεί βεβαίωση για την απόδειξη της συνυπηρέτησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, λόγω οφειλής εισφορών, γίνονται δεκτές οι υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. των τελευταίων δύο ετών.

–  i) Ο χρόνος επιδότησης ανεργίας προσμετράται, εφόσον προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, ότι ο επιδοτούμενος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο επιδοτούμενων ανέργων.

   ii) Ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα προσμετράται για τη συνυπηρέτηση, εφόσον προσκομίζεται βεβαίωση προϋπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για μετάθεση του εκπαιδευτικού πρέπει να υπάρχει ενεργός σύμβαση εργασίας του/της συζύγου του (σχετ.αρ.250/89 ατομική γνωμοδότηση Ν.Υ.Δ./Κ.Υ. ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά στο email του Τμήματος Γ΄ Προσωπικού: tmprosopikou@dipe.kas.sch.gr

γ) Εννοείται ότι:

 – εκπαιδευτικός που δεν επικαλείται εντοπιότητα ή σπουδές τέκνων ή συνυπηρέτηση ή οικογενειακή κατάσταση δεν απαιτείται να υποβάλει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

 – εκπαιδευτικός του οποίου ο/η σύζυγος υπηρετεί οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Καστοριάς δεν απαιτείται να υποβάλει βεβαίωση εργασίας συζύγου.

4) Για τυχόν απορίες ή προβλήματα παρακαλούμε όπως αποστείλετε Αίτημα μέσω της εφαρμογής του teachers.minedu.gov.gr