Υποβολή αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων 2021

Θέμα: Υποβολή αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων 2021 – Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 149629/Ε2/3-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ) εγκυκλίο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε