Τοποθέτηση Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας ΔΠΕ Καστοριάς

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας ΔΠΕ Καστοριάς»

Η με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.11.1/1292 απόφαση τοποθέτησης Δ/ντων Σχολικών Μονάδων έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 90Υ046ΜΤΛΗ-384