Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο: «English in preschool education: Building bridges. – Αγγλικά στη προσχολική εκπαίδευση: Χτίζοντας γέφυρες.»

Θέμα: Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο: «English in preschool education: Building bridges. – Αγγλικά στη προσχολική εκπαίδευση: Χτίζοντας γέφυρες.»