Οριστική Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ71 ΕΑΕ, ΠΕ79 Μουσικής, εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη ΔΠΕ Καστοριάς

1) Οριστική Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ71 ΕΑΕ, ΠΕ79 Μουσικής, εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη ΔΠΕ Καστοριάς.

2) Θέτουμε προθεσμία για όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης από Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 μέχρι και Παρασκευή 07
Ιουλίου 2023 και ώρα 10 το πρωί.

2058_2023_Γ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_signed