Ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Διευθυντών-Διευθυντριών σε Σχολικές Μονάδες της ΔΠΕ Καστοριάς

Θέμα:”Ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Διευθυντών-Διευθυντριών σε Σχολικές Μονάδες της ΔΠΕ Καστοριάς”