Αμοιβαίες Μεταθέσεις εντός του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς

Θέμα: “Αμοιβαίες Μεταθέσεις εντός του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς”

Σε συνέχεια της Αριθ. Πρωτ.: Φ.11.2/1277/23-04-2024 Απόφασης Οριστικών Τοποθετήσεων – Βελτιώσεων Θέσης της Δ.Π.Ε. Καστοριάς, θέτουμε προθεσμία για όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης εντός του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς από την Τετάρτη 24-04-2024 μέχρι και την Τετάρτη 08-05-2024 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο email του Τμήματος Γ΄ Προσωπικού της Δ.Π.Ε. Καστοριάς: tmprosopikou@dipe.kas.sch.gr

Υπενθυμίζουμε ότι:

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του π.δ. 50/96 (45Α’) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του π.δ. 100/97 (94Α’):

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του π.δ. 50/96 (45Α’) , όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 100/97 (94Α’), μέχρι 31 Αυγούστου 2024.

β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2024.

γ) Να έχουν συμπληρώσει μέχρι 31 Αυγούστου 2024 δύο χρόνια υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

2. Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι (άρθρο 10 παρ. 4 του π.δ. 50/96 (45Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του π.δ. 100/97 (94Α΄), καθώς και όσοι δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα.

3. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από την οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.

4. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής καθώς και από σχολείο σε σχολείο εντός της ίδιας περιοχής υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των αντίστοιχων μεταθέσεων.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου σας.