Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Προεδρικό Διάταγμα 18/2018 (ΦΕΚ 31/23-02-2018  Τεύχος Α')

Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στο άρθρο 51 καθορίζεται η δομή των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 51

1. Επιχειρησιακός στόχος κάθε Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η εποπτεία και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της και των υποστηρικτικών αποκεντρωμένων δομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου.

2. Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτούνται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Α΄ Διοικητικού,

β) Τμήμα Β΄ Οικονομικού,

γ) Τμήμα Γ΄ Προσωπικού,

δ) Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών,

ε) Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων.