1. Λειτουργία Σχολικών Μονάδων

Ν. 1566/85 "Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
Ν.1824/88 "Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις"
Π.Δ. 8/95 "Αξιολόγηση μαθητών"
Π.Δ. 121/95 "Προαγωγή μαθητών"
ΠΔ 398/95 "Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής των στελεχών της Π.Ε. & Δ.Ε."
Π.Δ. 200/98 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Π. Δ. 201/98 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
Υπουργική απόφαση Δ2/1938/98 "Αξιολόγηση του εκπ/κού έργου και των εκπαιδευτικών"
Π.Δ. 140/98 "Όροι και διαδικασία της μονιμοποίησης των εκπ/κών Π.Ε. και Δ.Ε. και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών..."
Εγκύκλιος Φ. 12/896/Γ1/693/6-9-2000 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 'Πρόγραμμα λειτουργίας δημ. σχολείων'
Ν. 2834/00 Ρύθμιση θεμάτων διορισμού εκπ/κών Π.Ε. και Δ.Ε. εκπ/σης και άλλες διατάξεις
Εγκύκλιος Δ4/503/20-11-2001/ΥΠΕΠΘ "Κανόνες υγιεινής - καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από τα σχολικά κυλικεία"
Π.Δ. 25 (Φ.Ε.Κ. 20 τ. Α/7-2-2002) «Αναπροσδιορισμός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε. εκπ/σης και τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αυτών
Εγκύκλιος Φ.12/676/61336/Γ1/13-6-2002/ΥΠΕΠΘ "Προγραμματισμός λειτουργίας σχολείων Α/θμιας Εκπ/σης"
Π.Δ. 1/03 ΦΕΚ1 /3-1-03 "Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων.."
Επιλογή σημαιοφόρων στο δημ. σχολείο (Φ10/84/Γ1/480/21-6-2001, έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.)
Επιλογή σημαιοφόρων (Γ1/219/13-3-2001, έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.)
Επιλογή σημαιοφόρων (Φ10/99/Γ1/678/19-7-2001, έγγραφο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.)
Επιλογή σημαιοφόρου (Αρ.Πρωτ.117509/Γ2/20-10-2004, έγγραφο του ΥΠΕΠΘ)
Εγκύκλιος Φ.3 / 543 / 85333 / Γ1/31-8-2005 "Λειτουργία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ? Έναρξη νέου σχολικού έτους 2005 - 2006"
Εγκύκλιος Φ.3 / 544 / 85334 / Γ1/31-8-2005 "Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2005? 2006"
Εγκύκλιος Φ. 50./ 343 / 85329 / Γ1/31-8-2005 "Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο"
Εγκύκλιος Φ.32 / 344 / 85330 / Γ1/31-8-2005 "Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση"
Υπουργική Απόφαση Φ.12.1 / 545 / 85812 / Γ1/31-8-2005 "Γενίκευση εφαρμογής του Προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση"
Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο
Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων των 28 Ολοήμερων Πειραματικών Σχολείων
Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 ? 2007
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο-Εγκύλιος ΥΠΕΠΘ
Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο
Αριθμός νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία
ΝΟΜΟΣ 3518 (ΦΕΚ Α 272/21-12-2006): Υποχρεωτική φοίτηση στο Νηπιαγωγείο
Διεξαγωγή έρευνας σε σχολικές μονάδες
Διαβίβαση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό της αποζημίωσης στους εκπ/κούς οι οποίοι συμμετέχουν στη συμπλήρωση της διδακτέας ύλης
Επάνοδος στην υπηρεσία εκπαιδευτικών που παραιτήθηκαν για να ανακηρυχθούν υποψήφιοι στις Βουλευτικές εκλογές
Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
Ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής
Τοποθέτηση εκπ/κών με υπερωριακή εργασία-συμπλήρωση ωραρίου για κάλυψη λειτουργικών κενών στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
«Παράλληλη απασχόληση εκπ/κού ως Ωρομίσθιου στο Κανονικό Πρόγραμμα και ως Ωρομίσθιου στα Προγράμματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης»
Επιλογή Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτ/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης2. Ολοήμερα Σχολεία

Διευκρίνιση Αναλυτικού Οδηγού (σχετικά με τις προθεσμίες)
ΟΔΗΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 2007-2008
ΥΠΕΠΘ: Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
ΥΠΕΠΘ: Ολοήμερο Νηπιαγωγείο
Εφαρμογή καινοτόμων παρεμβάσεων στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο (2007-2008)
Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Σχολείου για το Σχολικό Έτος 2007-2008
Αναλυτικός οδηγός οικονομικής διαχείρισης της πράξης «Ολοήμερα Νηπιαγωγεία» 2006-2007
Διευκρινίσεις σχετικά με τον Οδηγό Οικονομικής Διαχείρισης Ολοήμερων
Οδηγός οικονομικής διαχείρισης ολοήμερου δημοτικού σχολείου 2005-2006
Οδηγός οικονομικής διαχείρισης ολοήμερου νηπιαγωγείου 2005-2006
Εγκύκλιος Φ.50/343/85329/γ1/31-8-2005 "Ολοήμερο Σχολείο"
ΦΕΚ 1471/22-11-2002 για το ολοήμερο σχολείο
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
Ολοήμερο Νηπιαγωγείο
Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερων
Τοποθέτηση υποδ/ντων & υπευθύνων σε ολοήμερα σχολεία

3. Μεταθέσεις - Τοποθετήσεις

Π.Δ. 100/97 "Μεταθέσεις εκπαιδευτικών" ΦΕΚ 94/22-5-1997 -Τροποποίηση του ΠΔ 50
ΦΕΚ Α'45/1996 Π. Δ. 50 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Π.Ε. & Δ.Ε.
ΦΕΚ 43/9-3-98 Π.Δ. 39 "Τροποποίηση του Π.Δ. 50/96"
Κρίσεις υπεράριθμων εκπ/κών (άρθρο 8 Ν.2986/02)

4. Άδειες Εκπαιδευτικών

Κανονικές άδειες (Ν 3528 (ΦΕΚ 26τ.Α΄/9-2-2007)
Άδειες Μητρότητας (Ν 3528 (ΦΕΚ 26τ.Α΄/9-2-2007)
Αναρρωτικές άδειες (Ν 3528 (ΦΕΚ 26τ.Α΄/9-2-2007)
Ειδικές άδειες (Ν 3528 (ΦΕΚ 26τ.Α΄/9-2-2007)
Άδειες διευκόλυνσης (Ν 3528 (ΦΕΚ 26τ.Α΄/9-2-2007)
Άδειες χωρίς αποδοχές (Ν 3528 (ΦΕΚ 26τ.Α΄/9-2-2007)
Χορήγηση ειδικής άδειας αιρετών Ο.Τ.Α. α΄Βαθμού (Άρθρο 139 Κώδικα Δήμων & κοινοτήτων)
Χορήγηση ειδικής άδειας αιρετών Ο.Τ.Α. β΄Βαθμού (Άρθρο 113 Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης)
Φ.Ε.Κ.
ΦΕΚ 199/2-10-2008 (Ν.3699"Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες"
ΦΕΚ 1183/31-08-2006 τ.Β΄"Απόφαση καθορισμού των προϊόντων που επιτρέπεται να πωλούνται στα κυλικεία Δημόσιων & Ιδιωτικών Σχολείων Π.Ε. & Δ.Ε." Αρ. Πρωτ. ΔΥ1γ/Γ.Π./ 73828
ΦΕΚ 128/21-6-2006 (N.3467) Επιλογή στελεχών Π.Ε. και Δ.Ε., ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπ/σης και άλλες διατάξεις
ΦΕΚ 151/6-8-2004 (Ν.3260)"Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων..."
ΦΕΚ 52/18-2-2004 (Ν.3234) "Αναπροσδιορισμός των συντάξεων"
ΦΕΚ 242/9-2-2004 "Λειτουργία κυλικείων δημόσιων σχολείων"
ΦΕΚ 267/20-11-2003 (Ν.3194) "Ρύθμιση εκπ/κών θεμάτων ..."
ΦΕΚ 1/3-1-2003 (ΠΔ 1) "Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων ..."
ΦΕΚ 1340/16-10-2002 "Καθορισμός καθηκόντων & αρμοδιοτήτων"
ΦΕΚ 152/28-6-2002 (Ν.3027) "Ρύθμιση θεμάτων Ο.Σ.Κ. ..."
ΦΕΚ 24/13-2-2002 (Ν.2986) "Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών ΠΕ & ΔΕ ..."
ΦΕΚ 18/15-1-2002 "Εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ"
ΦΕΚ 91/2-5-2001 "Εγγραφή αλλοδαπών μαθητών"
ΦΕΚ 3/15-1-2001 (ΠΔ 4)"Σύνθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων Π.Ε. & Δ.Ε."
ΦΕΚ 78/14-3-2000 (Ν.2817) "Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες ..."
ΦΕΚ 43/21-1-2000 "Ωρολόγιο πρόγραμμα και ωράριο εργασίας δημ. σχολείων"
ΦΕΚ 35/18-2-1999 (Ν.2685) "Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων ..."
ΦΕΚ 19/9-2-1999 (Ν.2683) "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων ..."
ΦΕΚ 563/5-6-1998 "Κανόνες υγιεινής στα σχολικά κυλικεία"
ΦΕΚ 188/23-9-1997 (Ν.2525) "...αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου ..."
ΦΕΚ 160/11-8-1997 (Ν.2517) άρθρο 9 "Ωράριο εκπ/κών"
ΦΕΚ 170/16-3-1997 "Εφημερίες-Εκδρομές"
   
Νέος Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας  
ΦΕΚ 26/9-2-2007 (N.3528) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ
   
Μεταφορές Μαθητών  
Νομοθεσία περί μεταφοράς μαθητών
ΦΕΚ 932/31-8-1998 Μεταφορές μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(Πηγή: http://dipe-a.thess.sch.gr/)

Συνημμένα:
Download this file (Κανονισμός Παροχών Ε.Ο.Π.Υ.Υ..pdf)Κανονισμός Παροχών Ε.Ο.Π.Υ.Υ..pdf [ ] 931 Kb
Download this file (Μεταφορά μαθητών.pdf)Μεταφορά μαθητών.pdf [ ] 200 Kb
Download this file (Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (ν.26901999 ? ΦΕΚ 45 A?1999).doc)Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (ν.26901999 ? ΦΕΚ 45 A?1999).doc [ ] 230 Kb
Download this file (ΦΕΚ 1340-16.10.2002 Καθηκοντολόγιο.pdf)ΦΕΚ 1340-16.10.2002 Καθηκοντολόγιο.pdf [ ] 146 Kb