Σας διαβιβάζουμε σε συνημμένο αρχείο το με αριθμό πρωτοκόλλου admin 733/30-3-2015 (ΑΔΑ: 6ΣΥ346ΨΖ3Π-ΝΑ2) έγγραφο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με θέμα: «Ανακοίνωση- Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Α.Ε.Ι.-Ν.Π.Δ.Δ.)»