Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 115475/Γ2/21-08-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 2121) που καθορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α' τάξης του Γυμνασίου, οι μαθητές της Α' τάξης Γυμνασίου διδάσκονται ως β' ξένη γλώσσα την Γαλλική ή την Γερμανική. Αφού οι γονείς- κηδεμόνες των μαθητών ενημερωθούν από τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου για τη διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α' Γυμνασίου, οι υαθητές της ΣΤ' τάξης θα πρέπει να προσκομίσουν στον Διευθυντή του σχολείου τους ενυπόγραφο σημείωμα από τους γονείς- κηδεμόνες τους, στο οποίο θα αναγράφεται η προτίμηση τους σχετικά με τη δεύτερη ξένη νλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν στο Γυμνάσιο (την Γαλλική ή την Γερμανική). Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων θα αποστείλουν κάθε απολυτήριο, συνοδευόμενο απαραίτητα από το ενυπόγραφο σημείωμα του γονέα- κηδεμόνα του μαθητή, στο Γυμνάσιο υποδοχής έως 17-06-2014.