Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας 2020 (Οριστικός πίνακας)

ΘΕΜΑ: «Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας 2020 » (Οριστικός πίνακας)